I. Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.flodo.pl. Administratorem tego sklepu jest jednoosobowa działalność gospodarcza pod nazwą FLODO Anna Bartnik z siedzibą w Siekierowice 32b, 56-410 Dobroszyce, NIP: 8982096341, REGON: 022122312.

Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: „RODO”.

Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Adresatami Usług Elektronicznych dostępnych w Sklepie nie są osoby poniżej 16 roku życia. Administrator nie przewiduje celowego gromadzenia danych osobowych dotyczących osób poniżej 16 roku życia.

II. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:
FLODO Anna Bartnik
Siekierowice 32b, 56-410 Dobroszyce

W sprawie danych osobowych Klient może kontaktować się z Administratorem za pomocą:

 • poczty elektronicznej: sklep@flodo.pl
 • poczty tradycyjnej: Siekierowice 32b, 56-410 Dobroszyce;

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w następujących celach i zakresie:

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy dot. Usług Elektronicznych na żądanie Klienta (np. założenie Konta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym jak adres e-mail oraz ustanowione hasło; w celu świadczenia Usług Elektronicznych wymagających założenia Konta, przetwarzamy dane Klienta podane w Koncie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy);
 • w celu świadczenia Usług Elektronicznych dostępnych w Sklepie niewymagających zakupu Towaru ani założenia Konta (np. przeglądanie stron Sklepu, wyszukiwanie Towarów), przetwarzamy dane osobowe dotyczące aktywności Klienta w Sklepie, tzn. dane dotyczące przeglądanych Towarów, user ID, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz adresu IP; podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych Usług Elektronicznych; konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości realizacji określonych Usług Elektronicznych; poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratora);
 • w celu wykonania Umowy sprzedaży (np. doręczenia zamówionych Towarów), przetwarzamy dane osobowe podane przez Klienta przy zakupie Towarów, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, numer telefonu, NIP (dotyczy Przedsiębiorców), dane dotyczące płatności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy);
 • w celu dostarczania informacji handlowych dotyczących oferty Sklepu (newsletter) przetwarzamy adres email Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda podmiotu danych);
 • w celu prowadzenia statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie, ułatwienia korzystania ze Sklepu oraz zapewnienia jego bezpieczeństwa informatycznego przetwarzamy dane osobowe aktywności Klientów w Sklepie oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron Sklepu, historii wyszukiwania, lokalizacji, adresu IP, user ID, danych dotyczących przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratora);
 • w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami, możemy przetwarzać dane osobowe Klienta podane przy zakupie Towarów lub przy Rejestracji oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratora);
 • w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów, przetwarzamy podane przez Klienta dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach, skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane Klienta w Koncie, jak również dane dotyczące Zamówienia, Towaru i innych świadczonych Usług Elektronicznych będące przyczyną reklamacji, skargi lub wniosku, jak również dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratora);
 • w celu marketingu Towarów i Usług Elektronicznych, przetwarzamy dane dotyczące aktywności Klienta w Sklepie, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historii Zamówień, historii wyszukiwania, kliknięcia w Sklepie, daty logowania i Rejestracji, historia i aktywność Klienta związana z komunikacją z Administratorem; szczegóły dot. tego typu działań w Sklepie znajdziesz w zapisach dotyczących plików cookies (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratora);
 • w celu badania przez Administratora lub jego partnerów rynku i opinii Klientów, przetwarzamy takie dane jak informacje o Zamówieniu, dane Klienta podane podczas zakupu Towaru, informacje wykorzystywanych Usługach Elektronicznych, dane podane w Koncie lub podczas korzystania z Usług Elektronicznych, adres e-mail; dane zebrane w ramach badania rynku i opinii nie są wykorzystywane przez Administratora do celów reklamowych; dokładne wskazówki podawane będą w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym Klient wprowadza swoje dane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda podmiotu danych; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratora);
 • w celu wykonywania obowiązków podatkowych, księgowych, przeciwdziałaniu oszustwom i praniu brudnych pieniędzy oraz w innych celach wynikających z obowiązków prawnych przetwarzamy dane dotyczące tożsamości i aktywności Klienta w Sklepie, jak również dane dotyczące Zamówień (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie niezbędne dla spełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora).

IV. Kategorie danych osobowych

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 • dane kontaktowe (np. adres email, nr telefonu);
 • dane dotyczące aktywności w Sklepie;
 • dane dotyczące składanych Zamówień, w tym dane dotyczące tożsamości Klienta;
 • dane dotyczące reklamacji, skarg i wniosków;
 • dane zbierane w trakcie działań marketingowych.

V. Dobrowolność podania danych osobowych

Podawanie przez Klienta dotyczących go danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny dla możliwości dokonywania zakupów w Sklepie oraz dla świadczenia niektórych Usług Elektronicznych przez Administratora za pośrednictwem Sklepu.

VI. Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Zamówień, Usług Elektronicznych, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

 • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę, o ile dalsze przetwarzanie takich danych nie jest niezbędne z punktu widzenia innych celów lub uzasadnionych interesów Administratora;
 • kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);
 • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z Umowami sprzedaży i Usługami Elektronicznymi świadczonymi w Sklepie – dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych. Dane dotyczące Zamówień, Umów sprzedaży, Usług Elektronicznych, konkursów i programów lojalnościowych będą przechowywane przez okres 6 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła zdarzenie powodujące zebranie danych. Dane dotyczące Klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta.

VII. Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy dane osobowe Klientów następującym kategoriom odbiorców:

 • organom państwowym, np. prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to zwrócą do Administratora,
 • dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Sklepu, np. w celu realizacji Zamówienia lub wykonywania Usług Elektronicznych. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Wykaz dostawców znajduje się na stronie internetowej Sklepu pod linkiem: https://flodo.pl/polityka-cookies

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO Klienta ma prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • żądania przenoszenia danych osobowych.

Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Klientowi informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku Administrator poinformuje Klienta o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia. Realizacja uprawnień Klienta w zakresie dotyczących go danych osobowych może następować przy wykorzystaniu następującego adres e-mail: sklep@flodo.pl Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Klient ma prawo uzyskania od Administratora informacji czy jego dane osobowe są przetwarzane.

Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe Klienta ma on prawo do:

 • dostępu do danych osobowych;
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Pawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli dane osobowe Klienta są nieprawidłowe, Klient ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego ich sprostowania.
Klient ma też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia swoich danych osobowych.
Jeżeli Klient dokonał Rejestracji, to może swoje dane osobowe sprostować i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się w Sklepie.
Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)
Klient ma prawo żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • Klient wycofał swoją zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o tę zgodę;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym Klient zostanie poinformowany.

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • Klient kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator ograniczy przetwarzanie danych osobowych Klienta na czas pozwalający sprawdzenie prawidłowość tych danych;
 • gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych Klient żąda ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • dane osobowe Klienta przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy Klient zgłosił sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w sprzeciwie.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Klient ma prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią;
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Klient ma prawo do otrzymania od Administratora dotyczących go danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.
Klient może również zażądać, aby to Administrator przesłał jego dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

IX. Prawo do cofnięcia zgody

Klient może cofnąć udzieloną Administratorowi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie tejże zgody przed jej cofnięciem. Jeśli Klient chce cofnąć zgodę na przetwarzanie konkretnych danych osobowych powinien użyć odpowiednich ustawień w Koncie lub zgłosić swoje żądanie na adres e-mail: sklep@flodo.pl

X. Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli Klient uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO lub inne obowiązujące przepisy prawa, ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

XI. Wykorzystywanie plików cookies

a. Podczas przeglądania Sklepu używane są pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta w związku korzystaniem ze Sklepu. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie Sklepu.

b. Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla urządzeń Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta oraz dostosować Sklep do jego potrzeb.

c. Administrator stosuje dwa rodzaje plików cookies: i. cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Klienta; ii. cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Klienta.

d. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

 • konfiguracji Sklepu;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Sklepu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych;
 • określania zainteresowań Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych do jego potrzeb komunikatów dot. oferty Sklepu (personalizacji komunikacji marketingowej z Klientem);
 • popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego www.facebook.com oraz innych podobnych serwisów;

e. Szczegółowa lista podmiotów, których pliki cookies mogą być wykorzystywane podczas korzystanie ze Sklepu znajduje się na stronie internetowej Sklepu pod linkiem: https://flodo.pl/polityka-cookies;

f. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (np. przeglądarki internetowej);

g. Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej lub urządzeniu Klienta;

h. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie.